Jumat, 22 Januari 2016

Kamus Basa Sunda ( WIANJANA - WIRASAT )

wianjana, konsonan, aksara "paéh" atawa
ning kembang ahéng, nu cenah ayana di
diwilet (aksara Sunda nga), dibeulit-

aksara Sunda nu tacan dirarangkénan
salahsahiji pulo di Samudra Indonésia,
keun ti handapna supaya robah jadi le.

(ha, na, ca, ra, ka jst.).
sarta ngan jalma pinunjul nu bisa ngala
pangwilet, panambah aksara Sunda
wiara, wihara, biara, asrama ahli tatapa.
éta kembang; 2. ngaran kembang bang-
nga nu jadi le.
wiat, lemesna tina mihapé atawa talatah.
sa kakteus, beukah tengah peuting sok wiletan, aturan sora tatabeuhan.
wiati, awang-awang.
dipaké panayogéan. wilis, sutra wilis, sarupaning sutra alus,

ngambah wiati, hiber. wijén, ngaran sarupaning tutuwuhan, siki-
biasana warna héjo kolot.
wibawa, 1. sugih mukti; 2. pangaruh ata-
na laleutik, rasana pelem, sok dipaké ba- wilujeng, salamet; lemesna tina waluya.

wa komara.
han kadaharan jeung diarah minyakna
ngawilujengkeun, ngucapkeun wilu-
wida, dédés, boboréh, wawangén.
keur ubar jsté.
jeng, ngadoakeun salamet.
widadari, 1. nurutkeun kapercayaan Hindu
ngawurkeun wijen kana keusik (pa- winangun, wangun.

jeung dina dongéng: nu geulis pangeusi
ribasa), pagawéan mubadir, taya guna- winarah, warah.

kayangan, sok rajeun turun ka dunya
na. winaya, atikan, pangajaran.

mapay katumbiri; 2. nurutkeun katerang- wiji, 1. siki atawa galeuh (aci); 2. hiji. winci, wincik.

an ulama Islam wanita suci pangeusi sa-
wijining élmu, galeuhna atawa acining
merwinci, ngawincik, ngarucat: mer-

warga (Al Waqi'ah - 22).
élmu.
winci kalimah, ngarucat kalimah, nga-
widak, sawidak, genep puluh.
aji wiji, ajian pikeun meunang turunan
wincik bagian-bagianana; perwinci.
widang, raray dadu jsb.; harti injeuman,
nu hadé. wincik, ngawincik, néték, nerangkeun

bagbagan sarupaning élmu: widang aga-
salahsawiji, salahsahiji, salahsaurang;
atawa marélékeun sarupaning perkara.

ma, bagbagan atawa urusan agama; wi-
lemesna salahsawios.
wincikan, paréléan atawa runtuyan ba-

dang ékonomi, urusan ékonomi jsté.
teu diwiji-wiji (kekecapan), teu disebut
gian-bagian sarupaning perkara atawa

ngawidang, mébérkeun kulit (munding
saurang-saurang, dikumkeun baé.
élmu.

jsté.) nu baseuh kénéh bari dipanteng wiku, pandita, ahli tapa, wios, 1. wancahan tina sawios atawa teu

tuluy dipoé sina garing. wilah, awi sabébék keur pager jsté.
sawios, keun baé, teu nanaon; 2. wiji.

pangwidangan, pamidangan, 1. pa-
ngawilahan, meulahan awi dijadikeun wira, lalaki; prawira.

ranti ngawidang kulit; 2. paranti manteng
wilah. wirahma, irama, salahsahiji sarat lagu, su-

lawon nu rék dibordél atawa disulam (si-
pedang wilah, pepedangan tina awi sa-
paya ngeunah dilagukeunana sarta ngeu-

ga wengku).
bébék.
nah kadéngéna.
widara, 1. ngaran sarupaning tangkal kai,
wilahan saron, bagian saron nu sok di-
ninggang wirahma, nyumponan sarat

buahna ngeunah didahar, daunna upa-
takolan.
aturan nyanggi lagu.

mana digélang ngabudah kawas sabun,
diwilah-wilah, dibéda-béda, teu disaru- wirang, éra kacida.

kulitna sok dipaké ubar; 2. ngaran saru-
akeun jeung batur nu sapantar dina na-
wiwirang, kaéra gedé.

paning kuéh kering.
sib jsté.
ngawirangkeun, matak éra ka batur.
widé, laha gedé. wilang, bilang atawa itung.
ngawiwirang, ngéra-ngéra, nguar-ngu-
widi, lemesna tina idin.
kawilang, kaitung atawa katitih: Harga
ar wiwirang batur.

ngawidian, ngidinan.
sakitu mah kawilang murah, kaitung mu-
wiwirang di kolong catang (baba-

Yang Widi, Pangéran.
rah.
san), wiwirang gedé nu teu bisa dibuni-
widuri, ngaran sarupaning batu ali, aya nu
tanpa wilangan, teu kabilang, kacida
an.

disebut widuri wulung, widuri wulan jsté.
lobana. wirangrong, 1. susah atawa sedih; 2. nga-
widwid, ngawidwid, ngarewig (buuk jsb.).
taya wiwilanganana, taya babanding-
ran pupuh jeung laguna.
wig, buuk palsu nu dijieun saperti kopéah
anana. wiraos, lemesna tina wirasa.

atawa bendo citak, tinggal nerapkeun
carék (cék) wiwilanganana, cék pari-
diwiraos, dirasa-rasa, dilenyepan.

kana sirah.
basa atawa babasan.
bawiraos, bawirasa, cék rasa sorangan
wijaksana, pinter tur luhung, sagala rupa wilayah, sabagian tina daérah atawa ti na-
atawa cék timbangan sorangan.

ucapanana atawa putusanana ngandung
gara cekelan salahsahiji kapala (teu aya wirasat, tanda atawa tanda-tanda, ciri.

hikmat: Nu jadi hakim kudu pohara wijak-
patokan legana).
élmu wirasat, élmu pikeun nganyaho-

sanana. wilayat, pagawé, bawahan.
keun sipat jelema ku nengetan tanda-
wijaya, pinunjul. wildan, budak lalaki ngora purah ngalala-
tanda dina beungeutna jsté.: taya wira-

gunawijaya, ngaran sarupa batikan.
dénan ahli sawarga (Al Waqi'ah-17).
sat goréng, taya tanda-tanda jelema ja-

wijayakusumah, 1. ngaran sarupa- wilet, beulit.
hat.

                                                                 ←←←                →→→

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y

WAAS - WAKTU WARATAH - WAWANGSALAN WIANJANA - WIRASAT
WAKWAK - WALURAT WAWAR - WELÉH WIRÉH - WUJUK
WALUYA - WARAS WELED - WIADI WUKU - WUYUNG