Minggu, 05 Agustus 2012

Pupuh

No. Pupuh (Padalisan) Guru Wilangan - Guru Lagu Katerangan
1 Kinanti (6) 8-u, 8-I, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i Asal kecap: anti = dago, atawa kanti



= barang



Watek: prihatin, harepan atawa



ngadago-dago.
2 Sinom (9) 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, Asal kecap: sinwam (Sangsekerta)


8-i, 12-a = pucuk



Watek: Gumbira atawa senang
3 Asmarandana (7) 8-i, 8-a, 8-e/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a Asal kecap: smaradahana



(Sangsekerta)= asmara



Watek: birahi, silihasih atawa



naséhat
4 Dandanggula (10) 10-i, 10-a, 8-e/o, 7-u, 9-i, 7-a, Asal kecap: dandang, robah jadi


6-u, 8-a, 12-i, 7-a hartina kawih



Dangdanggula= kawih amis



Watek: kabungah atawa kaagungan
5 Magatru (5) 12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o Watek: lulucon ngeusi atawa



prihatin
6 Mijil (6) 10-i, 6-o, 10-e, 10-i, 6-i, 6-u Asal kecap: bijil (kaluar)



Watek: sedih, tiiseun atawa cilaka
7 Durma (7) 12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i Durma= maung



Watek: ngambek, paséa, gelut



atawa perang
8 Pangkur (7) 8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-i Pangkur= ditinggalkeun atawa



tonggong, disebut yudakanaka



Watek: lumampah, napsu, atawa



sadia rék perang
9 Maskumambang (4) 12-i, 6-a, 8-i, 8-a Asal kecap: emas ngambang,



disebut Mas Kentir



Watek: prihatin atawa nalangsa
10 Pucung (4) 12-u, 6-a, 8-e/i/o, 12-a Pucung= tangkal (buah) picung



kelewekna



Watek: piwuruk, wawaran, kagét,



éling
11 Wirangrong (6) 8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a Asal kecap: wirang-rwang= kasima,



bingung, teu éling



Watek: éra, wirang, apes, atawa



rugi
12 Jurudemung (5) 8-a, 8-u, 6-i, 8-a, 8-u Jurudemung= tukang demung salah



sahiji waditra gamelan



Watek: rasa kaduhung atawa



hanjakal
13 Balakbak (8) 12-a, 3-e, 12-a, 3-e, 12-a, 3-e, Watek: pikaseurieun atawa lulucon


12-a, 3-a

Balakbak (3) 15-e/12+3-e, 15-e/12+3-e,


15-e/12+3-e
14 Gambuh (5) 7-u, 10-u, 12-i, 8-u, 8-o Gambuh= loba luang



Watek: tambuh laku, samar polah,



atawa bingung
15 Gurisa (8) 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, Gurisa= pikaseurieun


8-a Watek: lulucon tamba kesel atawa



pangangguran
16 Lambang (4) 8-a, 8-a, 8-a, 8-a Lambang= gambar



Watek: banyol
17 Ladrang (4) 10-i, 8-a, 8-i, 12-a Watek: banyol






1 - 4 = Sekar Ageng 5 - 17 = Sekar Alit
Pupuh

Pupuh
Conto


Lagu-lagu Tembang (Sekar Irama Merdika)

Lagu-lagu Panambih (Sekar Tandak)




























Tidak ada komentar: