Minggu, 12 Agustus 2012

Pupuh (Conto)


1. Kinanti
2. Sinom
Budak leutik bisa ngapung
Aya hiji rupa kembang
Babaku ngapungna peuting
Raranggeuyan tapi leutik
Nguriling kakalayangan
Rupana bodas kacida
Néangan nu amis-amis
Matak lucu liwat saking
Sarupaning bubuahan
Hanjakalna teu seungit
Naon waé nu kapanggih
Lamun ku urang diambung

Kitu sotéh ti beurang
3. Asmarandana (Padalisan 3-o)
Ari seug mungguh ti peuting
Éling-éling murangkalih
sumeleber nyambuang sapakarangan
Kudu apik jeung berséka

Ulah odoh ka panganggo
4. Dangdanggula (Padalisan 3=o)
Mun kotor geuwat seuseuhan
Kéak kerak merak lir careurik
Soéh geuwat kaputan
Heulang julang kalong ngalanglangan
Ka nu buruk masing butuh
Geuri-geuri ting garero
Ka nu anyar masing lebar
Maung bati ngahiung

Kuwiwi mah bati ngeciwis
3. Asmarandana (Padalisan 3-e)
Sagala ngiring lara
Éling-éling mangka éling
Ka sang putri wiku
Rumingkang di bumi alam
Jeung paa bijil alpukah
Darma wawayangan baé
Sato-sato berhala gunung sirinding
Raga taya pangawasa
Buméla ka nu lara
Mun kasasar nya lampah

Napsu nu matak kaduhung
4. Dangdanggula (Padalisan 3=e)
Badan anu katempuhan
Laut kidul kabéh katingali

Ngembat paul kawas dina gambar
5. Magatru
Ari rét ka tebéh kalér
Nun sumuhun nu ieu namina curuk
Batawi ngarunggunuk
Nu ieu nami jariji
Lautna mah teu katingali
Nu tengah nami jajangkung
Ukur lebah-lebahna
Nu alit namina cingir
semu-semu biru
Indung leungeun anu pondok
Ari rét ka tebéh wétan

Gunung Gedé kawas nu ngajakan balik
6. Mijil
Méh baé kapiuhan
Beurang peuting tambah capé ati

Jeung tambah rampohpoy
7. Durma
Wungkul inget ka salaki baé
Kanjeng ratu méméh dugi ka mangsana
Mugi aya kadar panggih deui
Teras mapatkeun aji
Mun teu panggih dei
Nagri teh dicipta
Anggur pondok umur
Sina jadi talaga

Dupi éta jimat encis
8. Pangkur
Kersa jeung raja
Sakur durjana dursila
Ngajadi hoé matih
Pada giris répéh teu wani julig

Rasana tangtu karingkus
9. Maskumambang
Najan kabur diudag
Hé barudak ti leuleutik kudu mikir
Tara weléh mun tacan datang ka tumpur
Manéh kahutangan
Bengis keras ponggawana
Ku kolot ti barang lahir
Ngajaga ponggawa nagri
Nepi ka ayeuna pisan


11. Wirangrong
10. Pucung (Padalisan 3=e)
Barudak mangka kaharti
Pupuh pucung ti tungtung nepi ka tungtung
Ulah rék ka dalaon-dalon
Ka tungtung babasan
Enggon-enggon nungtut élmu
Babasan marépéh haté
Mangka getol mangka tigin
Silokana kumaha tungtunganana
Pibekeleun saréréa

Modal bakti ka nagara
10. Pucung (Padalisan 3=i)

Utamana jalma kudu loba batur

Keur silih tulungan
12. Jurudemung
Silihtitipkeun nya diri
Badan anu katempuhan
Budi akal lantaran ti padajalma
Da bongan ngalajur napsu

peurihna kapanggih
13. Balakbak (8 padalisan)
Rék bongan-bongan ka saha
Nanggung tolok pinuh barang bubututan
Ayeuna bati kaduhung
Rarombéng

Wantu kabéh apé kiran rorombotan
14. Gambuh
Garoréng
Ngahuleng banget bingung
Leumpangna téh rada ngigir ngalieukan
Henteu terang ka mana ngajugjug
Mendeléng
Turug-turug harita téh enggeus burit

Panon poé geus rék surup
13. Balakbak (3 padalisan)
Keueung sieun aya méong
Aya warung sisi jalan ramé pisan, Citaméng

Awéwéna luas-luis jig ka dapur, ngagoréng
16. Lambang
Lalakina los ka pipir nyoo monyét, nyanggérang
Nawu kubang sisi tegal

Nyiar bogo meunang kadal
15. Gurisa
Atuh teu payu dijual
Hayang teuing geura beurang
Rek didahar da teu halal
Geus beurang rék ka Sumedang

Nagih ka nu boga hutang
17. Ladrang
Mun meunang rek meuli soang
Aki dartam leumpangna ngagidig
Tapi najang Henteu meunang
Gancang pisan gancang pisan
Teu rék buru-buru mulang
Bari aya nu dijingjing
Rék tuluy guguru tembang
Mawa kisa eusina ucing anakan
Jeung diajar nabeuh gambang

Tidak ada komentar: