Kamis, 18 April 2013

Kamus Basa Sunda ( H - HALEUANG )

H, wancahan tina haji (lalaki); pikeun hagal, ngahagal, ngahaja: Nu rék kari-
Pamaréntah boga hak ngaluarkeun un-

awéwé Hj, wancahan tina hajah.
aan sok ngahagal nyieun balandongan
dang-undang; 4. milik: Éta barang
ha, wancahan tiné héktar atawa hékto
jsté.
geus jadi hak ahli waris; 5. keuneung

are. haget, ujug-ujug daék atawa sanggup.
sapatu, jsb.; 6. kancing kait.
haat, hadé haté, resep migawé kahadé-
hahagetanan, gancang nyanggup- hakan, ngahakan, ngasupkeun barang

an teu karana buruhan atawa pujian
an, tapi hasilna teu nyugemakeun.
kana sungut, dicapék tuluy diteureuy;

nu haat dipulang moha, nu asih hah, 1. kecap anteuran tanda teu pati
cohagna tina dahar; bandingkeun pa-

dipulang sengit (paribasa), nu nyi-
ngarti atawa teu pati kadéngé (dipa-
kan.

eun kahadéan dibales ku kagoréngan.
kéna ka sahandapeun); 2. kecap pa- hakékat, sajati, batin: élmu hakékat,
habek, bek, kecap panganteur pagawé-
gawéan nu teu aya hartina: Naon,
élmu nu sajatina, élmu kabatinan.

an kana neunggeul.
hah? (dipaké upamana keur ambek
hakékatna, saenya-enyana, jero-
haben, hantem, terus-terus, teu eureun-
atawa ka sahandapeun pisan).
jerona.

eureun. hahah, ngahahah, seuri tarik, ngaba- hakim, 1. ahli hukum nu boga wewenang
hadam, gandék, tukang ngalalayanan.
rakatak.
mariksa jeung mutus perkara; 2. anu
hadas, 1. kaayaan kotor anu jadi halang- hahéhoh, kecap anteuran nuduhkeun so-
nurutkeun hukum Islam boga wewe-

an pikeun ngajalankeun ibadah salat
ra ambekan nu capé lantaran lumpat.
nang ngawinkeun awéwé anu teu aya

jsté.: hadas leutik, hadas gedé; 2. ga- haik, kecap anteuran pikeun nyingsieun-
walina (panghulu atawa kalipah).

wé atawa pagawéan: Nu boga hadas-
an budak.
wali hakim, hakim (panghulu atawa

na mah teu nyahoeun naon-naon, da haja, ngahaja, diniatan ti saméméhna,
kalipah) anu ngawalian/ngawinkeun

geus euweuh.; 3. hancengan, bagian
teu dijieun pagawéan sambian.
awéwé anu teu aya walina.

(alas): Ulah nyoro hadas batur, pada-
ngahajakeun, milampah hal nu dila- hakulah, tanah hakulah, tanah naga-

pada boga bagian ongkoh!
rang minangka protés.
ra nu bisa digunakeun ku saréréa: ma-
hadé, lemesna saé, 1. alus, bener (ba- hajar, batu.
kam, pangangonan jsté.

rang, pagawéan); 2. rapih, salulut.
Hajar Aswad, batu hideung (nu aya haksama, haksami, hampura.

ngahadéan, 1. menerkeun, ngomé-
dina Ka'bah di Mekah). hal, perkara, urusan.

an; 2. ngajak rapih deui sanggeus pa- hajat, 1. niat atawa kaperluan, 2. side-
ngahalkeun, merlukeun.

séa, ngajak pahadé deui.
kah, salametan. halabhab, rasa tuhureun tikoro hayang

geus hadé, 1. geus alus, geus be-
hajat kiparat, sidekah salametan
nginum.

ner; 2. geus salulut, sakumaha kudu-
(barangbéré) minangka mayar deng- halal, meunang didahar, diinum, dipaké,

na nu laki-rabi.
da pikeun nebus dosa.
jsté.; henteu haram.

hahadéan, bobogohan. hajéré, ngaran tutuwuhan siga hajeli, halang, ngahalangan, ngahalang-
hades, ngaran tutuwuhan, sikina sok di-
tapi teu beunang didahar, sikina ra-
halang, 1. nyegah, usaha ngagagal-

paké sambara jeung diarah minyakna.
jeun ditiiran dipaké cocoan atawa ra-
keun maksud atawa karep batur; 2.
hadi, alus.
rawis.
meungpeukan, ngalantarankeun kan-
hadiah, 1. ganjaran, paméré, barang nu hajeli, hanjeli, ngaran tutuwuhan sa-
degna nu digawé, nu lumaku, jsté.

dibikeun tanda kaunggulan; 2. bacaan
bangsa gandum, sikina bisa dipeu-
hahalang, panghalang, aling-aling,

(ayat-ayat Qur'an) pikeun nu geus ma-
yeum, dibubur jsté.
barang atawa hal nu ngahalangan.

ot. haji, 1. nu geus ngalakonan rukun Islam
halangan, hal anu matak ngaburung-
hadir, aya dina riungan, nungkulan.
nu kalima; 2. aji, raja.
keun pamaksudan; lemesna pambeng-

hadirin, nu aya dina riungan.
munggah haji, indit ka Mekah pikeun
an.
hadis, 1. kasauran K.N. Muhammad saw
nohonan rukun Islam nu kalima.
halangan-harungan (kekecapan),

minangka wasiat; 2. conta ti K.N. Mu-
lebaran haji, lebaran Rayagung.
rupa-rupa halangan.

hammmad saw nu diriwayatkeun ku
paku haji, tangkal paku nu gedé, pa- halay, sageuy, piraku.

geureuhana atawa ku sahabatna.
ku tihang. haler, haler-haler, ngadeukeutan tem-
hadro, ngaran tatabeuhan diwangun ku hak, 1. bener: Jalma balég kudu geus
pat nu dituju.

terebang opat jeung kendang hiji.
nyaho kana urusan hak jeung batal
teu haler-haler (kekecapan), teu si-
haeut, ngahaeutkeun, ngagancang-
(batil), kudu nyaho mana nu bener
ga-siga, teu mantra-mantra (rupa)

keun (pagawéan).
jeung mana nu salah; 2. perkara nu bi-
atawa teu (karasa) meueus-meueus
hag, kecap anteuran kana nyingsieunan
sa diperedih (dipénta): rayat boga hak
acan.

atawa mupuas: Hag sia!
ngutarakeun pikiranana; 3. wewenang: haleuang, sora nu nembang atawa nga-

                                                                 ←←←                →→→

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y

H - HALEUANG HAREUEUS - HASEUM HIKMAT - HIUR
HALEUNGHEUM - HANCA HASEUP - HÉ HIUS - HUDANG
HANCANG - HANTUNG HÉAB - HÉY HUEUR - HURANG
HANUANG - HAREUDANG HEEH - HEURAP HURIK - HUYUNGKUNG

HEURAS - HIKEU

Tidak ada komentar: