Sabtu, 15 Juni 2013

Kamus Basa Sunda ( JAJAKA - JALINGKAK )


gara galedé karepna rék ngajajah baé jakat, rukun Islam nu kaopat, kawajiban
lan kénéh, hirup kénéh.

ka nagara-nagara anu lemah téh.
ngaluarkeun sabagian tina harta banda
jalan gedé, jalan raya, jalan pos,

jalan jajahan, jalan torobosan paran-
anu geus ditangtukeun ukuranana pi-
jalan nu rubak, asup kendaraan nu ku-

ti ngajajah atawa ngaronda ka lembur-
keun pakir miskin jsté. anu boga hak na-
maha baé.

lembur.
rimana.
jalan gedé sasapuan, balungbang.
jajaka, perjaka, lalaki nu geus balég ta-
jurutulis jakat, tukang nuliskeun ja-
jalan désa, jalan rada heureut, asup

pi can boga pamajikan.
kat.
kénéh kendaraan nu teu bareurat.
jajal, ngajajal, nyoba kakuatan atawa jakét, ngaran papakéan sabangsa jas.
jalan jajahan, jajah.

jajatén batur. jaksa, ahli hukum purah neruskeun per-
jalan satapak, jalan jelema sarubak
jajaluk, ngemis, musapir; baramaén.
kara ti kapulisian ka pangadilan kala-
tapak suku.
jajalon, sato jaluna (guramé, munding
wan ngawincik hal-hal nu kudu diparik-
jalan karéta api, jalan erél.

jsb.) nu mimiti begér; bandingkeun ja-
sa sarta diputuskeun ku hakim.
jalan buntu, jalan nu euweuh terus-

jangkar.
loba jaksa (babasan), loba teuig nu
na; harti injeuman, nepi kana jalan bun-
jajambaran, paso, parabot dapur sa-
méré timbangan atawa naséhat.
tu, teu bisa laju (perkara atawa baba-

bangsa baskom tina taneuh-beuleum.
dijieun padung jaksa (kekecapan),
damian).
jajamu, jamu, ubar anu diracik tina ru-
nu diomongkeun ku nu ngadékan tang-
aya jalan komo meuntas (pariba-

pa-rupa dangdaunan, akar-akaran jsté.
kal (upamana peuteuy) nu can daék-
sa), kabeneran aya lantaran pikeun

nu kudu digodog atawa diseduh tuluy
eun buahan baé.
gancang-gancang ngalaksanakeun pa-

diinum. jaksi, pudak, ngaran tutuwuhan sabang-
maksudan.
jajan, meuli kadaharan nu kurang pen-
sa pandan anu seungit kembangna, da-
ngajalankeun, sina maju atawa ge-

ting tuluy didahar harita, biasana lain
unna sok dianyam dijieun topi jsté.
rak, ngagolangkeun: ngajalankeun me-

di imah.
kawas jaksi sajantung (babasan),
sin, ngajalankeun modal (duit) jsté.
jajando, daging dada embé jsb.
rupa bitis anu alus.
jalan-jalan, leuleumpangan keur ka-
jajangkar, hayam jago nu ngangkat be- jala, alat nu dijeujeut ku benang paranti
senangan.

gér.
ngarungkup lauk di cai; heurap, kecrik. jalang, 1. palacuran: awéwé jalang; 2.
jajap, ngajajapkeun, lemesna tina jalabria, ngaran amis-amis siga kuéh ali,
macek (sato).

nganteur: ngajajapkeun nu ngalih,
dijieunna tina ketan digulaan. jalantah, minyak urut ngagoréng.

nganteurkeun atawa marengan nu jaladara, méga pihujaneun. jalantir, 1. ngaran tutuwuhan sok dilalab

pindah nepi ka nu dijugjug atawa
buta jaladara, jalma nu teu bisa na-
kawas sintrong, sari seungit; 2. jang-

nepi ka setatsion jsté.
han napsuna, nu resep ngumbar nap-
kung leutik (pangawakan jelema).
jajar, ngajajar, ngabaris, ngantay, nga-
su amarah. jalaprang, ngaran sarupa batikan.

bérés. jaladri, samudra, laut. jalaran, lemesna tina lantaran.

jajaran, barang, jelema jsté. nu nga- jalak, ngaran manuk sabangsa kérak bu- jalatong, pulus jalatong, ngaran tutu-

jajar.
luna semu hideung maké selap bodas
wuhan anu daunna matak ateul.

Pajajaran, ngaran Karajaan Sunda
dina jangjangna, kabeukina cacing, si- jalatréng, ranggéténg (sihung buta).

jaman Hindu di wewengkon Bogor
meut, jangkrik, gaang jsté.
kumis jalatréng, kumis nu panjang

ayeuna.
jalak harupat, warna bulu hayam
ka gigir tuluy nyengklik.

jajar pasar (kekecapan), sedeng ata-
adu nu alus. jaler, pameget.

wa meujeuhna rupana (awéwé).
Si Jalak Harupat, lalandian ka R. Oto
jaler-istri, istri-pameget, sarimbit.
jajatén, pangabisa, kakuatan lahir batin.
Iskandar Di Nata, lantaran gedé wawa- jali-jali, ngaran lagu lagam Jakarta.

ngadu jajatén, pabisa-bisa atawa pa-
nén. jalikeuh, tijalikeuh.

kuat-kuat.
tapak jalak, cakra minangka tanda jalingjing, galingging.
jajawan, jawa.
tangan nu buta hurup.
ngajalingjing (basa bujangga), leu-
jajim, 1. satia, 2. matih: Ubar téh jajim jalan, 1. tempat lalar-liwat jelema, tu
leumpangan tanda kesel: Julung-julung

éta mah.
tumpakan jsté.; 2. lawang, kokocoran
ngajalingjing (dina Waw. Rengganis -
jajirah, jazirah, bagian tanah daratan
jsté.: jalan hawa, jalan getih jsté.; 3.
H. Abdussalam).

nu méh kakurilingan ku laut (méh mang-
akal tarékah, carana usaha: jalan ka- jalingeur, jalingheur, 1. tangginas,

rupa pulo).
salametan, jalan kabeungharan jsté.;
cangker (budak leutik); 2. linghas
jaka, jajaka.
4. maju, hirup, leumpang: Usahana
(sato).
Jakarta, dayeuh Republik Indonésia.
geus teu jalan, teu maju; Ieu éloji ja- jalingkak, boga tingkah kawas lalaki (bu-

                                                                 ←←←                →→→

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y

JAAR - JAJAH JARANGKONG - JAUL JIG - JLOG
JAJAKA - JALINGKAK JAWA - JÉRÉBÉBÉNG JOBANG - JONGJONGAN
JALIR - JAMI JÉRÉTÉ - JELEPENG JONGKÉNG - JUGUL
JAMIL - JANGJANG JELOG - JEPUN JUHAL - JUNGKIR
JANGJAWING - JARANGKING JEPUT - JIEUN JUNGKIRING - JUY

Tidak ada komentar: