Kamus Basa Sunda ( KUM - KUNCI )

kum, kecap anteuran nu ngandung harti
dihampura.
kompod.

pikeun saréréa: Hutur nuhun ka sada-
kukumbah, ngumbahan rupa-rupa kumpay, ngaran tutuwuhan sabangsa

yana, kum teu diwiji-wiji.
barang, hususna parabot urut dipaké
kadaka nu ngambay daunna sarta ca-

dikumkeun, dikeunakeun ka saréréa,
dahar.
gakan kawas tanduk uncal.

lain keur saurang-saurang. kumbang, 1. bangbara; 2. ngaran saru-
lauk kumpay, lauk emas, jsb. nu

sakumna, saayana, saréréa, sajum-
paning bangsing; 3. robahan tina kum-
panjang buntutna béda ti biasa.

lahna.
ba, tarang. kumpeni, jaman kumpeni, jaman
kuma, wancahan tina kumaha: Kuma
maung kumbang, maung hideung
VOC, jaman Indonésia diranjah ku pa-

dinya wé!
(kawas bangbara).
usahaan dagang Walanda nu ngabo-
kumacacang, inget baé atawa asa ka-
angin kumbang, angin gedé usum
gaan soldadu jsté. (1602-1789).

ténjo baé saparipolahna kacipta koko-
katiga nu sok kadéngé ngahiung.
jadi kumpeni, jadi soldadu jaman

lébatan.
sepéda kumbang, karéta mesin ma-
Walanda.
kumaha, kecap ganti pananya: Kumaha,
ké motor leutik, sorana sada sora
kumpenian, pajeg jaman kumpeni.

geus cageur?
bangbara. kumpet, ngumpet, nyumput.

ngumaha, ménta tulung atawa mén-
diadukumbangkeun, (dua jalma kumpeu, bangun limpeu, henteu ranci-

ta bongbolongan kudu kumaha pilam-
atawa sato) dicekel pundukna tuluy
ngeus.

paheun jsté.
diadukeun palebah tarangna sataker kumpul, lemesna kempel.

dikumahaan, dipéntaan tulung.
tanaga.
ngumpul, ngahiji, ngariung jadi gun-

dikumahakeun, diropéa, dijieun na- kumbuh, pakumbuhan, hirup kum-
dukan, henteu papisah.

on jsté.
buh, masarakat, tempat campur gaul
kumpulan, riungan, rapat.

dalah dikumaha (kekecapan): Da-
hirup babarengan.
pakumpulan, paguyuban.

lah dikumaha atuh da geus kitu, geus kumed, medit, korét. kumumu, alum, bangun nguyung (jele-

teu beunang dirobah deui. kumedep, kedep.
ma atawa sato).

taya geusan pakumaha (kekecap- kumeli, hui kumeli, kentang, kadahar-
lintuh kumumu, lintuh teu matut, si-

an), taya batur keur diajak badami.
an sapopoé urang Éropa sajaba ti roti.
ga montok padahal karembung lanta-

sakumaha, sabaraha (lobana). kumelip, hirup atawa aya: Sagala rupa
ran teu séhat atawa can séhat pisan
kumaki, adigung, asa pangakangna.
nu kumelip di dunya taya nu lésot tina
tas gering ripuh.
kumalancang, kumawani, kurang ajar,
kakawasaan Allah. kumupu, hayam kumupu, anak ha-

teu sopan; lancang. kumendan, kumendang, komandan.
yam nu anyar dipegarkeun, buluna
kumalungkung, takabur, luhur tincak. kumendir, ngumendir, maréntah,
lemes kénéh, kawas anak japati
kumambang, kambang.
nyekel komando.
(= kupu).
kuman, baksil atawa bakteri. kumeregkeg, ngarasa rada lebar ata- kumur, kukumur, 1. kokotor nu nam-

kuman cai, kuman nu ngalantaran-
wa teu pati iklas dina waktu barang
per dina wadah cai inumeun nu geus

keun leuncangeun.
béré.
lila teu dikungkurahan; 2. leuleueur
kumapalang, kapalang: Moal alang ku- kumetir, 1. ngaran pangkat nu ngurus
saperti nu napel dina sisit lauk.

mapalang, moal kapalang, moal sate-
jalan, solokan irigasi, (baheula); 2. kuna, baheula atawa kabaheulaan.

ngah-satengah (buméla jsb.).
ngaran pagawé Bang (Bank) Rakyat
jaman kuna, jaman baheula.
kumapang, ceurik bari ngomong.
baheula jaman AVB (Algemene Volk-
barang kuna, barang kabaheulaan
kumareumbi, kumareumbing, ruwal-
scrediet Bank).
atawa antik.

rawél. kumico, ketua rukun tatangga jaman
paham kuna, paham kolot nu geus

ucing kumareumbi, anak ucing ku-
Jepang.
teu luyu jeung jaman.

mincir nu keur resep kumbang-keum- kumis, lemesna rumbah, 1. bulu-bulu di- kunang-kunang, cika-cika.

bing atawa ruwal-rawél.
na biwir luhur (lalaki) jeung sawatara
kakunang-kunang, kawentar kaja-
kumat, jadi deui (kasakit), kanceuh.
sato; 2. kumis lélé, sénggal, hurang
hatanana.
kumayangyang, kumacacang.
jsb. dua anggota nu siga pecut paran- kuncén, pakuncén, kunci.
kumba, kumbang.
ti rumpu-rampa. kunci, 1. konci; 2. ngaran sarupaning
kumbah, ngumbah, ngaberesihan ba-
ngumis, 1. ngobah-ngobahkeun ku-
konéng, borosna sok dilalab, beutina

rang ku cai.
mis (lélé jsb); 2. nyoo kumis (jelema).
dipaké sambara angeun amis.

ngumbah dampal suku indung, kumisi, 1. komisi; 2. Kisi.
jurukunci, nu dipercaya nyekel konci

ngucuran suku indung tanda ménta kumpad-kimped, kampad-kompod;
kantor jsb.; harti injeuman nu jadi

                                                                 ←←←                →→→

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y

KA - KACA KÉK - KÉNTAR KOLÉSOM - KOLOYONG
KACACANG - KADO KÉNYOM - KÉRONG KOLSUM - KOMPLÉK
KADONGDONG - KAKAMPIS KÉRSUT - KECEMPLUNG KOMPLIT - KONSEUMÉN
KAKANDUNGAN - KALANGKANG KECEPRUK - KELAR KONSEUMSI - KOPI
KALANGSU - KALIASA KELAS - KELOH KOPLOK - KORÉSPONDÉN
KALIASAN - KAMALANDINGAN KELOS - KENCA KORÉT - KOSOD
KAMALANGKEM - KAMUS KENCAR - KEPÉR KOSOK - KOYONDON
KAN - KANGKALUNG KEPENG - KEREKEB KOYOPOS - KUCUBUNG
KANGKANG - KAPAR KEREKES - KERSA KUCUP - KUKU
KAPAS - KARAMA KERTA - KEUEUM KUKUBUK - KULED
KARAMAN - KARÉO KEUEUNG - KEUYEUP KULEM - KULUYUR
KARÉT - KAROOH KEWAG - KIEU KUM - KUNCI
KARORONGKÉNG - KASIR KIEUH - KINCIR KUNCLUNG - KUPING
KASMARAN - KATURALENGAN KINDEUW - KISI KUPU - KURILING
KATURANGGA - KAWORO KISMIS - KOCOK KURING - KUSIWEL
KAWUL - KÉJO KOCOMBÉRAN - KOKODOREUN KUSRUK - KWITANSI

KOKOH - KOLÉSÉH