Minggu, 14 April 2013

Kamus Basa Sunda ( BARANA - BARUK )

barana, raja barana, dunya barana, baréra, 1. parabot ninun paranti ngeték; 2.
pangan.

harta-banda (duit, emas-inten jeung ba-
parabot ngajeujeut heurap, lambit jsté. baringsang, bayeungyang.

rang-barang nu marahal). barérang, kabarérang, milu kacarékan, barinjan, teu ngeunah, lantaran dua rasa nu
baranahan, loba anakna atawa turunanana:
padahal teu boga dosa.
tojaiah dihijikeun, upamana amis jeung

Geus baranahan di dieu, moal daékeun barét, sarupa kopéah buleud, sok dipaké ku
asin.

balik deui ka kampung asalna.
tentara, pramuka jsté. baris, 1. leumpang lobaan maké aturan nepi
baranang, kecap panganteur pagawéan baréto, waktu nu geus rada lila kaliwatna;
ka bérés katénjona: tentara baris; baru-

upamana kana béntang atawa kana lampu
lemesna kapungkur atawa kapengker.
dak sakola diajar baris; 2. kecap barang =

loba nu caraang: Béntang baranang di la- barempug, badami.
jajar, jajaran aksara: Tilu baris ti luhur

ngit; Lampu baranang sapanjang jalan. bareng, sawaktu, sareujeung; lemesna sa-
atawa ti handap; 3. tanda luhureun atawa
barandal, sabubuhan jelema jahat.
reng.
handapeun aksara Arab, pangjabar,
barang, 1. sakur nu aya wujudna: Barang barentis, barentus, baruntus, barudus, ka-
pangjéér, paméés, pamaéh jsté: Aksara

bahan saperti kai, beusi, batu jsté.; ba-
sakit kulit nu teu sabaraha parnana, ting-
Arab nu teu dibarisan disebutna aksara

rang nyamu, saperti lawon; barang be-
parentis laleutik.
Arab gundul; 4. kecap katerangan arék,

lah-pecah saperti piring, cangkir jsté.; 2. barentus, barentis.
bakal: Taun hareup Emang baris jarah ka

babawaan: "Aya barangna, Pa?" ceuk ke- barep, pangbarep, 1. lemesna tina cikal;
Mekah; lemesna badé.

nék beus; 3. kecap panyambung nuduh-
2. pangtegepna jeung pangbisana (rong- barit, babarit.

keun waktu: Barang datang ka imah,
géng). barlén, 1. ngaran logam, bodas kawas né-

breg baé hujan; 4. nuduhkeun teu tangtu
kotakan pangbarep, kotakan nu nam-
kel; 2. ngaran lagu gamelan.

nu dipigawéna: barangbeuli, barangda-
peu kana sungapan. barogod, borogod, ngabarogod, nalian

har, barangjieun jsté. bareubeu, 1. warna bubuahan nu rék asak
leungeun (bangsat upamana) duanana di-

barang gelap, barang beunang maling.
saperti jambu, rambutan; 2. bareureum
hijikeun.

barang bukti, nu bisa dipaké ngabukti-
rék salésma (beungeut). barométer, alat pikeun ngukur tekenan ha-

keun kajahatan. bareuh, beukah lantaran kasakit (bisul, in-
wa.
barangasan, babari ambek.
féksi, misalah). baron, gelar ménak di Éropa.
barangbang, baralak.
babareuhan, ngaran kasakit (busung la-
hirup kawas baron (kekecapan), hirup

barangbang semplak, potongan diiket
par), barareuh méh saluar awak (nu ge-
royal.

(ngampléh ka tukang).
ring ripuh): Geus babareuhan kitu mah barong, singa barong, singa jaluna anu
barangsang, kabarangsang, ngarasa pa-
boa téréh tepi ka ajalna.
jamrongan.

nas haté: Entong ngarasa kabarangsang bareuheudeun, samar polah, teu puguh
bangbarongan, tiruan singa barong, ka-

pédah batur geus dugdeg nyarieun imah.
cabak lantaran pikiran ngadadak kagang-
monésan dina arak-arakan.
baranyay, burinyay, kecap panganteur
gu.
barongsay, kamonésan bangsa Cina ma-

pagawéan kana cahaya saperti kilat: Ba- bargas, parahu motor.
ké bangbarongan jeung tatabeuhan.

ranyay kilat, beledug gelap. bari, 1. kecap panyambung nuduhkeun nga- baru, 1. anyar; 2. ngaran duit heubeul: tilu
barat, kulon.
lampahkeun dua pagawéan babarengan:
baru, satalén, 25 sén.

urang Barat, urang Éropa.
Manéhna maca bari udud; 2. robah rasa-
ngabaru, nganyaran (muka kebon jsté).

angin barat, angin ti kulon.
na, lantaran geus rada lila (kadaharan);
pabaru, taun baru Maséhi atawa Cina.

usum barat, usum gedé angin.
3. kapandeurian: Béja geus bari éta mah!
satalén tilu baru (babasan), sarua, ki-
Barata, Raja Astina anu ngarundaykeun pa- baribin, lemesna tina gandéng.
tu-kitu kénéh: Kasebutna wé aya robah-

ra-Kurawa jeung para-Pandawa. barieukeun, bingung milih, lantaran loba
an, da buktina mah satalén tilu baru.

Baratayuda (perang), perang antara
teuing barang atawa kadaharan anu cop barubah, ngabarubahkeun, ngahésé-

Kurawa jeung Pandawa (terah Barata).
kana haté.
keun: Sawios ari nuju kulem mah engké
baraya, sakur nu aya pancakakina; lemesna barik, burak-barik, ruksak sarta pasoléng-
deui baé, bilih ngabarubahkeun.

wargi.
krah, upamana kota anu tas dibom. barubutan, bubututan heurap.
barébédan, rupa-rupa rurubed, rupa-rupa barikadeu, hahalang jajalaneun, biasana barucut, teu rata (kulit beungeut atawa kulit

halangan: Nyakolakeun budak téh loba
dina waktu perang.
bubuahan) lantaran aya nu tingpencelut

barébédanana pikeun nu kurang panga- baring, baring supagi (kekecapan), isuk
ku kasakit.

silanana mah.
jaganing géto, dina waktu nu bakal da- barudus, barentis.
baréd, raheut déét, ngagurat.
tang: Baring supagi, upama hidep geus baruk, kecap anteuran kana rasa héran,
baréno, ngaran tangkal kai.
cumarita, poma ulah rék pindah pileum-
kutan, karah: Baruk acan disunatan sage-

                                                                   ←←←                →→→

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y

BA - BACACAR BATIK - BAYAH BOBONTOT - BOLÉD
BACEM - BADUD BAYAK - BÉGAL BOLÉDÉH - BONGKOK
BADUG - BAIKOT BÉH - BÉRÉS BONGKOR - BOROKOH
BAING - BAKUTET BÉRÉT - BEDIL BORONDONG - BROS
BAL - BALÉLOL BEDO - BELENDOK BROSUR - BUCU
BALÉN - BALUNG BELENGÉH - BENGKAH BUDA - BUKA
BALUNGBANG - BANGBANG BENGKANG - BET BUKBAK - BULUK
BANGBANGAN - BANGUS BETAH - BEUNGEUT BULUKUSUTUN - BUNIAGA
BANI - BARAN BEUNGHAR - BIASA BUNTAL - BURIAL
BARANA - BARUK BIBI - BINANGKIT BURIH - BUSANA
BARUNG - BATI BINARUNG - BISORO BUSIAT - BYAR

BISTÉL – BOBONGKONG

Tidak ada komentar: