Minggu, 14 April 2013

Kamus Basa Sunda ( BOLÉDÉH - BONGKOK )

bolédéh, lédéh, geus méh leungit warna bolos, 1. minggat, 2. teu asup ka sakola
kikipingna dua) ku leuwih ti saurang.

asalna, lantaran luntur atawa kapoé.
atawa ka pagawéan tanpa idin. boncérét, beunta (basa heureuy atawa basa
bolégér, nembrak teu ditutupan (raheut
kabolosan, tanpa sadar nyaritakeun anu
budak): Geuning éta budak téh boncérét

atawa bohak), katémbong dagingna.
saenyana kudu dirasiahkeun.
kénéh panonna!
bolékér, ngabolékérkeun, mukakeun, bolostrong, satarabasna, tau boga pikir boncorot, beunta (panonna gedé).

nembrakkeun (rasiah).
rangkepan. bondol, ngaran manuk sabangsa piit, huluna
boléklak, buliklak, gundul taya tatangkal- boloto, balata-boloto, bolon.
bodas; harti injeuman, anggota pulisi mili-

anana (pasir, tanah). bolotot, gedé panon, siga nu molotot.
tér, lantaran maké topi waja bodas.
boléksék, bohak henteu jero, tapi leuwih ti bolsak, kasur. bondong, ngabondong, ngajajar ngabrul.

kulit cakcakan: Tuurna boléksék lantaran bom, 1. bagian sado, roda jsb. dua teuk-
bondongan, jajaran, aleutan.

labuh dina jalan aspal; Asal béntol digaro,
teuk kai nu nyodor ka hareup paranti bondoroyot, kulawarga, pamajikan, anak-

nepi ka boléksék.
nganggeranana, bisi nyueut teuing ka ha-
incu jst.
bolénang, lénang, henteu buukan pisan
reup atawa beurat teuing ka tukang: Ku-
sabondoroyot, saréréa sakulawarga.

sirah.
da dipasang antara dua bom délman.; 2. bondot, sabeungkeut paré nu kakara diala.
bolér, kabolér.
alat perang, pélor "jantung", pélor gedé bonéka, cocooan budak, nu mangrupa orok-
bolécék, boléksék.
anu sok diragragkeun tina kapal udara
orokan atawa jejelemaan.
boloampar, bolampar.
sarta ngabeledug dina waktuna ninggang
pamaréntah bonéka (harti injeuman),
bolocot, japuh.
sasaranana.
pamaréntah anu diangkat ku nagara lian,
bolohok, olohok, kembang kadu.
bom batok, bom anu dikubur di jajalan-
sarta teu diaku ku rayat nu diparéntahna.
bolokotok, dibolokotokkeun, robahan ti-
eun, sarta ngabeledug upama kadupak. bongan, kecap panyambung nu ngandung

na diborokotokkeun, diudag-udag dibe-
bom waktu, bom anu sina ngabeledug di
harti neumbleuhkeun atawa nempuhkeun

berik ku jalma loba nepi ka beunang.
jero waktuna nu geus diitung ti awalna;
kasalahan: Bongan silaing, maké daék!;
bolokotondo, ngaran sato sabangsa gege-
harti injeuman, siasat politik anu awal-ahir
Rék cilaka ogé pantes, bongan lalawora.

remet (insék), hama paré.
bisa nimbulkeun pacéngkadan atawa bongbok, céngcéléngan dina tihang awi, di-
bolon, 1. cohagna tina palangan, héd; 2.
huru-hara di daérah anu ditinggalkeun.
liangan ukuran manjing duit kencring ba-

tolol, can pati nyaho bebeneran, balata- bon, 1. surat lumayan tanda hutang; 2.
heula.

boloto kénéh.
beungkeutan sawatara organisasi: Maén bongbong, kecap anteuran diucapkeun

budak bolon, budak balata-boloto ké-
bal antara bon A jeung bon B.
ka budak nu kabesékan, sina longsong.

néh.
ngabon, nginjeum duit atawa nganjuk bongborosan, rupa-rupa boros.
bolong, kohok, liangan.
barang maké bon. bongkang, cangkorang-bongkang.

bolongeun, botol, kasakit dina dampal
ulah bon, ulabon. bongkar, ngabongkar; 1. ngarakrak, nga-

suku, liangan. bonapid, bonafideu, beunang dipercaya:
ruag: Ngabongkar jongko-jongko nu di-

bongbolongan, naséhat, katerangan
Kadé ulah waka méré modal, bisi éta peru-
adegkeun tanpa idin; 2. ngakat, nurun-

pikeun ngungkulan perkara nu muskil.
sahaan henteu bonapid.
keun: ngabongkar muatan treuk, goro-

sangkala bolong, élmu gaib pikeun nga- bonang, tatabeuhan bagian parangkat ga-
bag jsb.; 3. ngaruksak panto atawa bilik

nyahokeun di mana ayana barang nu leu-
melan, lobana 12, dijieun 2 jajar dina ran-
pikeun maling barang ti jero imah atawa 

ngit.
cak.
gudang; 4. ngarucat, misahkeun babagi-
bolongkotan, tulén, enya, lain palsu atawa
Sunan Bonang, salahsaurang ti antara
anana: ngabongkar mesin; 5. mukakeun

pupulasan: emas bolongkotan, ménak bo-
wali sanga.
rasiahna: Ngabongkar perkara kajahatan.

longkotan. boncél, deleg atawa gabus. bongkék, baju tukik modél Jawa.
bolongor, teu maké aling-aling (tepas, pa-
Si Boncél, ngaran tokoh dina carita lala-
ngabongkék, héés nepi ka beurang.

mandian jsté.)
kon budak angon, anu bisa nepi ka jadi bongkéng, lanas, sato leutik hama hui bo-

aksara bolongor (harti injeuman), aksa-
gegedén, tapi ahirna tideuha, lantaran em-
léd.

ra Arab nu henteu dibarisan, aksara gun-
bung ngaku ka indung-bapana anu hina. bongko, ngaran kadaharan sabangsa leu-

dul. boncénang, buleud, leutik, hérang siga cé-
peut, béas dibungkus ku daun cau tuluy
bolonyon, ngabolonyon, molonyon, lo-
nang: Euleuh, éta buah kérsen mani ba-
dikulub.

cot: Bedog ngabolonyon tina pérahna.
roncénang kitu! bongkok, bengkung tonggong: Jalma nu
bolonyot, sampeu atah lonjoran meunang boncéng, ngaboncéng, népong, milu tum-
geus kolot pisan loba nu jadi bongkok.

mesék.
pak kendaraan ka batur bari teu mayar.
bongkok méongeun, potongan badan
bolor, kasakit panon, ruksak hihideungna.
boncéngan, numpakan kendaraan (nu
(awéwé) nu lebah cangkéngna semu

                                                                   ←←←                →→→

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y

BA - BACACAR BATIK - BAYAH BOBONTOT - BOLÉD
BACEM - BADUD BAYAK - BÉGAL BOLÉDÉH - BONGKOK
BADUG - BAIKOT BÉH - BÉRÉS BONGKOR - BOROKOH
BAING - BAKUTET BÉRÉT - BEDIL BORONDONG - BROS
BAL - BALÉLOL BEDO - BELENDOK BROSUR - BUCU
BALÉN - BALUNG BELENGÉH - BENGKAH BUDA - BUKA
BALUNGBANG - BANGBANG BENGKANG - BET BUKBAK - BULUK
BANGBANGAN - BANGUS BETAH - BEUNGEUT BULUKUSUTUN - BUNIAGA
BANI - BARAN BEUNGHAR - BIASA BUNTAL - BURIAL
BARANA - BARUK BIBI - BINANGKIT BURIH - BUSANA
BARUNG - BATI BINARUNG - BISORO BUSIAT - BYAR

BISTÉL – BOBONGKONG

Tidak ada komentar: