Kamus Basa Sunda ( PASING - PATI )


awak saperti awak nu ruksak. pasti, tangtu, moal salah deui: Sagala ru-
na poé kaopat puluhna nu maot.
pasing, dipasing-pasing, dipisah-pisah
pa mahluk nu hirup pasti bakal paéh. patani, tani.

(nu sarua atawa nu sakarupa): Pasing-
harga pasti, harga mati, teu bisa dita- patapan, tapa.

pasing atuh éta jambu téh, nu gedé,
war. patéhan, téh.

gedé wungkul, nu leutik jeung nu leutik
mastikeun, nangtukeun, netepkeun: patéhi, wayang patéhi, wayang kilitik,

deui.
Ulah sok mastikeun perkara nu can dila-
wayang Cina.

masing-masing, pada-pada, henteu
konan, sabab éta téh hartina takabur! paték, ngaran kasakit (frambusia).

ngahiji atawa henteu babarengan: Ku-
pinasti, dipastikeun, ditetepkeun: Dihin patén, barang patén (ubar jsté.), ba-

maha, babarengan jeung dulur dagang
pinasti anyar pinanggih; dihin.
rang nu geus disahkeun buatanana ku

téh? Ah, henteu, masing-masing baé.
papastén, kadar, perkara nu geus di-
pamaréntah sarta teu beunang ditiru ku
pasini, jangji.
pastikeun bakal tumiba ka urang ku Allah:
nu séjén.

masinikeun, nangtukeun sanggeus di-
Rukun iman nu kagenep nya éta kudu
sigarét patén, kertas sigarét buatan

badamikeun: Geus masinikeun jeung pi-
narima kana papastén, boh nu hadé,
Itali.

bésaneun, bulan hareup rék ngawin-
boh nu goréng. patépok, usum patépok, usum loba nu

keun barudak téh. pastur, padri Katolik.
kawin atawa nu buru-buru dikawinkeun,

teu tata pasini (kekecapan), teu ba- pasukan, rombongan militér, pulisi jsb.
lantaran aya kasieun, upamana jaman

dami heula, teu nyarita heula, teu maké pasundan, Sunda.
kabéjakeun sakur awéwé lagas (kénéh)

tata cara naon-naon: Teu tata pasini pasung, 1. cocontong, juru totopong nu
kudu didaptarkeun keur "kaperluan" sol-

deui, gaplok-gaplok baé tukang copét
témbong luhureun tarang; 2. barang nu
dadu di tangsi (baheula).

téh padanyabokan.
bangunna kawas aseupan, tapi dasarna patétégél, pagégéyé, kacida padareu-
pasir, 1. gunung leutik jeung handap; 2.
pasagi (piramida); 3. ngaran amis-amis
keutna (imah jsb.).

keusik: gula pasir, gula nu muruluk ka-
dibungkus ku daun cau, bangunna siga pater, tipater, tipetek di ranca.

was keusik; masir.
pasung (2) atawa siga bacang. patet, anggeran sora dina gamelan jeung
pasisir, basisir. pat, wancahan tina opat.
lalaguan.
paska, poé pangéling-ngéling pupusna Na-
mingpat, dulur mingpat, dulur turun-
Papatet, Papatét, ngaran lagu papan-

bi Isa, nurutkeun kapercayaan umat Ka-
an (generasi) kaopat; dulur pet ku hinis,
tunan, nu sok dimimitian ku sawatara ke-

résten.
dulur misan, dulur mintelu.
cap pikeun anggeran sorana.
pasmat, ngaran duit ringgit Sepanyol.
pat-pat gulipat, kalakuan licik, teu ju- pateuh, pincang lantaran aya tulang suku
pasmén, hiasan papakéan tina sarupaning
jur: Meureun baé Si Éta mah téréh
nu potong atawa misalah: Hayam téh

pita warna emas atawa pérak: Kopéah
beunghar ogé, da bisa pat-pat gulipat.
pateuh, aya nu neunggeul sukuna meu-

budak sunat sok maké pasmén (dipas- patah, potong.
reun!; bandingkeun patah.

ménan), diterapan pasmén turut sisina.
patah lontar (buuk awéwé), gomplok pati, 1. kapala, dunungan; 2. paéh, maot;
paso, ngaran sarupaning wadah tina ta-
sarta panjang.
3. aci atawa sarina; 4. teu pati, teu sa-

neuh, leuwlh gedé jeung leuwih jang-
patah tebu (bentén), disambung-sam-
kumaha atawa kurang; lemesna patos:

kung ti jajambaran, sok dipaké mindang
bung nepi ka siga ruasan tiwu.
teu pati nyeri, teu sakumaha nyeri; teu

jsb.
patah tulang, ngaran tutuwuhan sa-
pati ngeunah, kurang ngeunah.
paspor, pas.
bangsa kakteus.
bupati, kapala daérah (baheula disebut
pasrah, tumarima kana kadar, henteu aral- pataka, perhiasan di puncak masigit.
dalem atawa pangawulaan).

subaha (ka Pangéran) atawa teu ngala patakonan, takon.
sénapati, kapala perang.

wan (ka jelema). patal, wancahan tina Pabrik Pemintalan,
nemahan pati, maot, nepi ka ajalna.

pasrah arit (babasan), pasrah luarna
saperti Patal Banjaran, Patal Cipadung.
ngetohkeun pati, nandonkeun nyawa,

atawa basana wungkul, henteu terus patangan, pétangan, paétangan (itung-
wani paéh.

jeung haté.
an) nurutkeun kartu leutik.
diperih pati, dibéré papancén nu kaci-

masrahkeun, nyérénkeun, mikeun.
dipatangankeun, diitung maké muka
da beuratna, nepi ka bisa jadi kudu ne-

masrahkeun manéh, datang ka nu
kartu: Mun aya barang leungit, sok ra-
mahan pati.

wajib lantaran rumasa dosa.
jeun dipatangankeun (pikeun nganyaho-
nyanggakeun pati-hurip, masrah-
pastél, ngaran sarupaning kadaharan.
keun di mana kira-kira ayana atawa saha
keun diri.

pastél kering, pastel garing, ti luarna
nu nyokotna).
kapati-pati, kasengsrem, kaédanan,

tarigu minangka kulitna, ti jerona abon patang puluh, opat puluh.
bisa jadi gering nepi ka maot.

atawa udang disambaraan.
matang puluh, ngayakeun sidekah di-
kapapaténan, ditinggalkeun maot ku

                                                                 ←←←                →→→

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y

PA - PADASAN PASALEBRUNGAN - PASIKSAK PINDANG - PINTI
PADATI - PAGER PASING - PATI PINTON - PIRURUHAN
PAGEUH - PAIT PATIH - PAWON PIRUS - PLIN
PAJAH - PAKÉL PAWONGAN - PÉLAS PLOMBIR - POHO
PAKÉLING - PALAL PÉLBAK - PÉPÉS POHPOHAN - POLITIK
PALALANGON - PALIAS PÉPÉT - PECAH POLKA - PONONOD
PALID - PAMATANG PECAK - PELAK PONTANG - PORTO
PAMATUK - PANCA PELASTIK - PENDÉK POS - POTRÉT
PANCABAGAH - PANCONG PENDELIK - PEPEK POYAN - PRIBADI
PANCUH - PANGARUH PEPEL - PERDAYA PRIBADOS - PRUK
PANGASILAN - PANGRÉHPRAJA PERDIH - PERGASA PRUNG - PUHARA
PANGROD - PANTES PERGASI - PERWIRA PUHIT - PULAS
PANTING - PAPANGGOK PERWOLU - PEUEUT PULASAN - PUNDI
PAPANTING - PARAJI PEUHEUR - PEUTEUY PUNDUH - PUPUH
PARAK - PARÉKÉT PEUTI - PIDANA PUPUHUNAN - PURKUTUT
PARÉKOS - PARIPIH PIDANG - PIKNIK PURNA - PUTUS
PARIPURNA - PASAL PIKUL - PINDAH PUTRA - PUYUH